CETQ?四 /english/cet4/index.html p考试 / CETQ?四 zh-cn www.buzhu.com <![CDATA[2019q?月英语四U考试成W查询入口]]> http://news.buzhi.com/english/cet4/2019/113109.html 2019-08-21 CETQ?四 lc_木子 步知资讯 <![CDATA[四听力l习题(24Q]]> http://news.buzhi.com/english/cet4/111834.html 2019-03-25 p四听力 yn 步知资讯 <![CDATA[2019q?月四U翻译练习(5Q]]> http://news.buzhi.com/english/cet4/111794.html 2019-03-20 p四񔾘译 yn 步知资讯 <![CDATA[p四阅读l习Q仔l阅读(6Q]]> http://news.buzhi.com/english/cet4/111733.html 2019-03-13 p四阅读 yn 步知资讯 <![CDATA[p四阅读l习Q仔l阅读(5Q]]> http://news.buzhi.com/english/cet4/111732.html 2019-03-13 p四阅读 yn 步知资讯 <![CDATA[p四阅读l习Q长阅读(3Q]]> http://news.buzhi.com/english/cet4/111731.html 2019-03-13 p四阅读 yn 步知资讯 <![CDATA[p四阅读l习Q选词填空Q?Q]]> http://news.buzhi.com/english/cet4/111730.html 2019-03-13 p四阅读 yn 步知资讯 <![CDATA[p四作文l习Q?1Q]]> http://news.buzhi.com/english/cet4/111708.html 2019-03-11 p四作文 yn 步知资讯 <![CDATA[p四阅读l习Q仔l阅读(5Q]]> http://news.buzhi.com/english/cet4/111489.html 2019-02-20 p四阅读 yn 步知资讯 <![CDATA[2019q?月四U翻译练习(4Q]]> http://news.buzhi.com/english/cet4/111477.html 2019-02-18 p四񔾘译 yn 步知资讯 <![CDATA[四听力l习题(23Q]]> http://news.buzhi.com/english/cet4/111369.html 2019-01-24 p四听力 yn 步知资讯 <![CDATA[四听力l习题(22Q]]> http://news.buzhi.com/english/cet4/111368.html 2019-01-24 p四听力 yn 步知资讯 <![CDATA[p四作文l习Q?0Q]]> http://news.buzhi.com/english/cet4/111367.html 2019-01-24 p四作文 yn 步知资讯 <![CDATA[2019q?月四U翻译练习(3Q整容]]> http://news.buzhi.com/english/cet4/111366.html 2019-01-24 p四񔾘译 yn 步知资讯 <![CDATA[p四阅读l习Q长阅读(2Q]]> http://news.buzhi.com/english/cet4/111365.html 2019-01-24 p四阅读 yn 步知资讯 <![CDATA[p四听力l习题(21Q]]> http://news.buzhi.com/english/cet4/111337.html 2019-01-23 p四听力 yn 步知资讯 <![CDATA[2019q?月四U翻译练习(2Q中国肥胖问题]]> http://news.buzhi.com/english/cet4/111334.html 2019-01-22 p四񔾘译 yn 步知资讯 <![CDATA[四听力l习题(20Q]]> http://news.buzhi.com/english/cet4/111331.html 2019-01-21 p四听力 yn 步知资讯 <![CDATA[2019q?月四U作文练?1]]> http://news.buzhi.com/english/cet4/111330.html 2019-01-21 p四作文 yn 步知资讯 <![CDATA[四听力l习题(19Q]]> http://news.buzhi.com/english/cet4/111329.html 2019-01-21 p四听力 yn 步知资讯 <![CDATA[p四阅读l习Q仔l阅读(4Q]]> http://news.buzhi.com/english/cet4/111302.html 2019-01-19 p四阅读 yn 步知资讯 <![CDATA[2019q?月四U翻译练习(1Q双语教育]]> http://news.buzhi.com/english/cet4/111286.html 2019-01-17 p四񔾘译 yn 步知资讯 <![CDATA[四听力l习题(18)]]> http://news.buzhi.com/english/cet4/111285.html 2019-01-17 p四听力 yn 步知资讯 <![CDATA[p四作文l习Q?Q]]> http://news.buzhi.com/english/cet4/111266.html 2019-01-16 p四作文 yn 步知资讯 <![CDATA[p四阅读l习Q仔l阅读(3Q]]> http://news.buzhi.com/english/cet4/111223.html 2019-01-05 p四阅读 yn 步知资讯 <![CDATA[p四作文l习Q?Q]]> http://news.buzhi.com/english/cet4/111222.html 2019-01-05 p四作文 yn 步知资讯 <![CDATA[2018q?2月英语四U翻译真题答案:试卷三【手机】(有道考神版)]]> http://news.buzhi.com/english/cet4/111102.html 2018-12-18 p四真题 yn 步知资讯 <![CDATA[2018q?2月英语四U翻译真题答案:试卷二【移动支付】(有道考神版)]]> http://news.buzhi.com/english/cet4/111101.html 2018-12-18 p四真题 yn 步知资讯 <![CDATA[2018q?2月英语四U翻译真题答案:试卷一【通信】(有道考神版)]]> http://news.buzhi.com/english/cet4/111100.html 2018-12-18 p四真题 yn 步知资讯 <![CDATA[2018q?2月英语四U作文真题答案:试卷三【大城市的挑战】]]> http://news.buzhi.com/english/cet4/111099.html 2018-12-18 p四真题 yn 步知资讯 <![CDATA[2018q?2月英语四U作文真题答案:试卷二【留学的挑战】]]> http://news.buzhi.com/english/cet4/111098.html 2018-12-18 p四真题 yn 步知资讯 <![CDATA[2018q?2月英语四U作文真题答案:试卷一【就业的挑战】]]> http://news.buzhi.com/english/cet4/111097.html 2018-12-18 p四真题 yn 步知资讯 <![CDATA[2018q?2月英语四U真题及{案]]> http://news.buzhi.com/english/cet4/111088.html 2018-12-15 p四真题 yn 步知资讯 <![CDATA[2018q整套练习卷及参考答案]]> http://news.buzhi.com/english/cet4/111084.html 2018-12-13 p四真题 yn 步知资讯 <![CDATA[四听力l习题(17)]]> http://news.buzhi.com/english/cet4/111081.html 2018-12-12 p四听力 yn 步知资讯 <![CDATA[四听力l习题(16)]]> http://news.buzhi.com/english/cet4/111080.html 2018-12-12 p四听力 yn 步知资讯 <![CDATA[2018q?2月英语四U翻译练习(5Q中国茶文化]]> http://news.buzhi.com/english/cet4/111079.html 2018-12-12 p四񔾘译 yn 步知资讯 <![CDATA[四񔾘译l习Q?Q丝l]]> http://news.buzhi.com/english/cet4/111078.html 2018-12-12 p四񔾘译 yn 步知资讯 <![CDATA[四񔾘译l习Q?Q刺l]]> http://news.buzhi.com/english/cet4/111077.html 2018-12-12 p四񔾘译 yn 步知资讯 <![CDATA[四񔾘译l习Q?Q皮影戏]]> http://news.buzhi.com/english/cet4/111076.html 2018-12-12 p四񔾘译 yn 步知资讯 <![CDATA[p四作文l习Q?Q]]> http://news.buzhi.com/english/cet4/111062.html 2018-12-11 p四作文 yn 步知资讯 <![CDATA[p四阅读l习Q选词填空Q?Q]]> http://news.buzhi.com/english/cet4/111058.html 2018-12-10 p四阅读 yn 步知资讯 <![CDATA[四听力l习题(15)]]> http://news.buzhi.com/english/cet4/111032.html 2018-12-06 p四听力 yn 步知资讯 <![CDATA[四听力l习题(14)]]> http://news.buzhi.com/english/cet4/111031.html 2018-12-06 p四听力 yn 步知资讯 <![CDATA[四听力l习题(13)]]> http://news.buzhi.com/english/cet4/111030.html 2018-12-06 p四听力 yn 步知资讯 <![CDATA[四听力l习题(12)]]> http://news.buzhi.com/english/cet4/111029.html 2018-12-06 p四听力 yn 步知资讯 <![CDATA[2018q?2月英语四U翻译练习(1Q北京大学]]> http://news.buzhi.com/english/cet4/111021.html 2018-12-05 p四񔾘译 yn 步知资讯 <![CDATA[四听力l习题(11)]]> http://news.buzhi.com/english/cet4/111020.html 2018-12-05 p四听力 yn 步知资讯 <![CDATA[p四作文l习Q?Q]]> http://news.buzhi.com/english/cet4/111009.html 2018-12-04 p四作文 yn 步知资讯 <![CDATA[2017q?2月英语四U听力真题汇总]]> http://news.buzhi.com/english/cet4/110967.html 2018-11-30 p四真题 yn 步知资讯 <![CDATA[p四阅读l习Q仔l阅读(2Q]]> http://news.buzhi.com/english/cet4/110963.html 2018-11-29 p四阅读 yn 步知资讯 <![CDATA[2018q?2月英语四U高频名词词l?5词]]> http://news.buzhi.com/english/cet4/110956.html 2018-11-28 p四词汇 yn 步知资讯 <![CDATA[2018q?2月英语四U高频词?0词]]> http://news.buzhi.com/english/cet4/110955.html 2018-11-28 p四词汇 yn 步知资讯 <![CDATA[2018q?2月英语四U高频单?00词]]> http://news.buzhi.com/english/cet4/110954.html 2018-11-28 p四词汇 yn 步知资讯 <![CDATA[2018q?月英语四U翻译练习(3Q苏格兰炔R薯条]]> http://news.buzhi.com/english/cet4/110939.html 2018-11-27 p四񔾘译 yn 步知资讯 <![CDATA[2018q?2月英语四U词汇积?KQ下Q]]> http://news.buzhi.com/english/cet4/110930.html 2018-11-26 p四词汇 yn 步知资讯 <![CDATA[2018q?2月英语四U词汇积?KQ上Q]]> http://news.buzhi.com/english/cet4/110929.html 2018-11-26 p四词汇 yn 步知资讯 <![CDATA[2018q?2月英语四U词汇积?JQ下Q]]> http://news.buzhi.com/english/cet4/110928.html 2018-11-26 p四词汇 yn 步知资讯 <![CDATA[2018q?2月英语四U词汇积?JQ上Q]]> http://news.buzhi.com/english/cet4/110927.html 2018-11-26 p四词汇 yn 步知资讯 <![CDATA[p四作文l习Q?Q]]> http://news.buzhi.com/english/cet4/110915.html 2018-11-26 p四作文 yn 步知资讯 <![CDATA[2018q?2月英语四U词汇积?IQ下Q]]> http://news.buzhi.com/english/cet4/110908.html 2018-11-24 p四词汇 yn 步知资讯 <![CDATA[2018q?2月英语四U词汇积?IQ上Q]]> http://news.buzhi.com/english/cet4/110907.html 2018-11-24 p四词汇 yn 步知资讯 <![CDATA[四听力l习题(10)]]> http://news.buzhi.com/english/cet4/110906.html 2018-11-24 p四听力 yn 步知资讯 <![CDATA[四听力l习题(9)]]> http://news.buzhi.com/english/cet4/110905.html 2018-11-24 p四听力 yn 步知资讯 <![CDATA[四听力l习题(8)]]> http://news.buzhi.com/english/cet4/110904.html 2018-11-24 p四听力 yn 步知资讯 <![CDATA[四听力l习题(7)]]> http://news.buzhi.com/english/cet4/110903.html 2018-11-24 p四听力 yn 步知资讯 <![CDATA[四听力l习题(6)]]> http://news.buzhi.com/english/cet4/110902.html 2018-11-24 p四听力 yn 步知资讯 <![CDATA[p四词汇l习Q?Q]]> http://news.buzhi.com/english/cet4/110882.html 2018-11-23 p四词汇 yn 步知资讯 <![CDATA[2018q?2月英语四U词汇积?HQ下Q]]> http://news.buzhi.com/english/cet4/110874.html 2018-11-22 p四词汇 yn 步知资讯 <![CDATA[2018q?2月英语四U词汇积?HQ上Q]]> http://news.buzhi.com/english/cet4/110873.html 2018-11-22 p四词汇 yn 步知资讯 <![CDATA[p四阅读l习Q选词填空Q?Q]]> http://news.buzhi.com/english/cet4/110863.html 2018-11-22 p四阅读 yn 步知资讯 <![CDATA[2018q?2月英语四U词汇积?GQ下Q]]> http://news.buzhi.com/english/cet4/110854.html 2018-11-21 p四词汇 yn 步知资讯 <![CDATA[2018q?2月英语四U词汇积?GQ上Q]]> http://news.buzhi.com/english/cet4/110853.html 2018-11-21 p四词汇 yn 步知资讯 <![CDATA[p四作文l习Q?Q]]> http://news.buzhi.com/english/cet4/110830.html 2018-11-20 p四作文 yn 步知资讯 <![CDATA[四听力l习题(5)]]> http://news.buzhi.com/english/cet4/110818.html 2018-11-19 p四听力 yn 步知资讯 <![CDATA[四听力l习?4)]]> http://news.buzhi.com/english/cet4/110817.html 2018-11-19 p四听力 yn 步知资讯 <![CDATA[2018q四U听力练?17)]]> http://news.buzhi.com/english/cet4/110816.html 2018-11-19 p四听力 yn 步知资讯 <![CDATA[2018q四U听力练?16)]]> http://news.buzhi.com/english/cet4/110815.html 2018-11-19 p四听力 yn 步知资讯 <![CDATA[四听力l习?3)]]> http://news.buzhi.com/english/cet4/110814.html 2018-11-19 p四听力 yn 步知资讯 <![CDATA[四听力l习?2)]]> http://news.buzhi.com/english/cet4/110813.html 2018-11-19 p四听力 yn 步知资讯 <![CDATA[p四作文l习Q?Q]]> http://news.buzhi.com/english/cet4/110801.html 2018-11-16 p四作文 yn 步知资讯 <![CDATA[p四作文l习Q?Q合作]]> http://news.buzhi.com/english/cet4/110800.html 2018-11-16 p四作文 yn 步知资讯 <![CDATA[p四阅读l习Q长阅读(1Q]]> http://news.buzhi.com/english/cet4/110793.html 2018-11-16 p四阅读 yn 步知资讯 <![CDATA[四听力l习?1)]]> http://news.buzhi.com/english/cet4/110756.html 2018-11-13 p四听力 yn 步知资讯 <![CDATA[2018q四U听力练?15)]]> http://news.buzhi.com/english/cet4/110744.html 2018-11-12 p四听力 yn 步知资讯 <![CDATA[2018q四U听力练?14)]]> http://news.buzhi.com/english/cet4/110743.html 2018-11-12 p四听力 yn 步知资讯 <![CDATA[2018q四U听力练?13)]]> http://news.buzhi.com/english/cet4/110742.html 2018-11-12 p四听力 yn 步知资讯 <![CDATA[2018q?2月英语四U阅ȝ习:仔细阅读Q?Q]]> http://news.buzhi.com/english/cet4/110713.html 2018-11-08 p四阅读 yn 步知资讯 <![CDATA[2018q?月英语四U考试真题及答案解析汇总]]> http://news.buzhi.com/english/cet4/110707.html 2018-11-07 p四真题 yn 步知资讯 <![CDATA[2018q四U听力练?12)]]> http://news.buzhi.com/english/cet4/110668.html 2018-11-02 p四听力 yn 步知资讯 <![CDATA[2018q四U听力练?11)]]> http://news.buzhi.com/english/cet4/110667.html 2018-11-02 p四听力 yn 步知资讯 <![CDATA[2018q四U听力练?10)]]> http://news.buzhi.com/english/cet4/110666.html 2018-11-02 p四听力 yn 步知资讯 <![CDATA[2018q四U听力练习(9Q]]> http://news.buzhi.com/english/cet4/110665.html 2018-11-02 p四听力 yn 步知资讯 <![CDATA[2018q四U听力练习(8Q]]> http://news.buzhi.com/english/cet4/110646.html 2018-10-31 p四听力 yn 步知资讯 <![CDATA[2018q四U听力练习(7Q]]> http://news.buzhi.com/english/cet4/110645.html 2018-10-31 p四听力 yn 步知资讯 <![CDATA[2018q四U听力练习(6Q]]> http://news.buzhi.com/english/cet4/110644.html 2018-10-31 p四听力 yn 步知资讯 <![CDATA[2018q?月英语四U阅ȝ题答案:试卷三(沪江|校版)]]> http://news.buzhi.com/english/cet4/110634.html 2018-10-30 p四真题 yn 步知资讯 <![CDATA[2018q?月英语四U阅ȝ题答案:试卷二(沪江|校版)]]> http://news.buzhi.com/english/cet4/110633.html 2018-10-30 p四真题 yn 步知资讯 <![CDATA[2018q?月英语四U阅ȝ题答案:试卷一Q沪江网校版Q]]> http://news.buzhi.com/english/cet4/110632.html 2018-10-30 p四真题 yn 步知资讯 <![CDATA[2018q?月英语四U翻译真题答案:试卷三【地铁】(沪江|校版)]]> http://news.buzhi.com/english/cet4/110631.html 2018-10-30 p四真题 yn 步知资讯 ձŷɫƵ_ũ帾ŮҰƵ_б